Images

(Tính năng) - Đồng hành và Nâng cấp Kỹ năng đồng hành

Ngày đăng: 13-12-2323

Thu phục Đồng hành:

 • Tính năng Đồng hành mở khi máy chủ mở giới hạn cấp 109.
 • Giới hạn cấp 109 chỉ được dùng Thiệp lụa (cấp 1) để thu phục đồng hành tại các bản đồ luyện công từ cấp 15 - 55 (Tối đa 4 kỹ năng).

 • Giới hạn cấp 119 trở lên người chơi được phép dùng Thiệp bạc (cấp 2) để thu phục đồng hành tại bản đồ Tiêu Dao Cốc (Tối đa 6 kỹ năng).

Nâng cấp đồng hành & Kỹ năng đồng hành:

Cách nâng cấp Đồng hành và Kỹ năng Đồng hành:

 • Người chơi tiến hành nâng cấp Đồng hành bằng Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành bán tại Kỳ Trân Các.
 • Mỗi khi đồng hành tăng 5 cấp, người chơi sẽ được nâng 1 cấp Kỹ năng đồng hành bất kỳ (ngẫu nhiên).
 • Để nâng cấp Kỹ năng đồng hành luôn thành công, người chơi cần duy trì điểm Trí tuệ của Đồng hành luôn bằng 100 bằng cách tặng quà cho Đồng hành. Vật phẩm tặng quà bao gồm: Thỏi vàng, Ngũ hành hồn thạch, Huyền tinh, ...

Giới hạn cấp độ Kỹ năng Đồng hành:

 • Giới hạn cấp 109: Giới hạn cấp độ kỹ năng đồng hành cấp 6.
 • Giới hạn cấp 119: Giới hạn cấp độ kỹ năng đồng hành cấp 6.
 • Giới hạn cấp 129: Giới hạn cấp độ kỹ năng đồng hành cấp 10.
 • Giới hạn cấp 139: Giới hạn cấp độ kỹ năng đồng hành cấp 15.
 • Giới hạn cấp 149: Giới hạn cấp độ kỹ năng đồng hành cấp 20.

Nâng cấp cấp độ Kỹ năng đồng hành trên cấp 6:

Sách kỹ năng đồng hành

Giới hạn mở Giới hạn nâng cấp Kỹ năng đồng hành

Nguyên liệu ghép sách Kỹ Năng Đồng Hành (NPC Đồng hành tại Phượng Tường)

Sách kỹ năng đồng hành Hạ cấp (cấp dùng 100)

Mở khi máy chủ mở giới hạn cấp 109 Nâng cấp Kỹ năng đồng hành tối đa đến cấp 6

200 Mảnh sách Đồng hành

200 Kim Nguyên Bảo

200 Danh Bổ Lệnh

Sách kỹ năng đồng hành Sơ cấp (cấp dùng 120)

Mở khi máy chủ mở giới hạn cấp 129 Nâng cấp Kỹ năng đồng hành tối đa đến cấp 10

400 Mảnh sách Đồng hành

400 Kim Nguyên Bảo

400 Danh Bổ Lệnh

Sách kỹ năng đồng hành Trung cấp (cấp dùng 130)

Mở khi máy chủ mở giới hạn cấp 139 Nâng cấp Kỹ năng đồng hành tối đa đến cấp 15

600 Mảnh sách Đồng hành

600 Kim Nguyên Bảo

600 Danh Bổ Lệnh

Sách kỹ năng đồng hành Cao cấp (cấp dùng 140)

Mở khi máy chủ mở giới hạn cấp 149 Nâng cấp Kỹ năng đồng hành tối đa đến cấp 20

800 Mảnh sách Đồng hành

800 Kim Nguyên Bảo

800 Danh Bổ Lệnh

Mảnh sách Kỹ năng Đồng hành (Mở khi mở giới hạn cấp 119)

Mảnh sách Kỹ năng Đồng hành dùng để ghép sách Kỹ năng Đồng hành. Mảnh sách Kỹ năng Đồng hành có thể có được thông qua các Hoạt động.

Mảnh sách Kỹ năng Đồng hành

Nội dung

Cao thủ Võ Lâm 55/75/95

3/5/7 Mảnh sách Kỹ năng Đồng hành (không khóa) trực tiếp vào túi Đội trưởng tổ đội hạ gục.

Tống Kim

2,400 – 4,999 điểm1 Mảnh sách Kỹ năng Đồng hành (không khóa).

5,000 – 6,999 điểm3 Mảnh sách Kỹ năng Đồng hành (không khóa).

7,000 - 9,999 điểm5 Mảnh sách Kỹ năng Đồng hành (không khóa).

10,000 – 14,999 điểm7 Mảnh sách Kỹ năng Đồng hành (không khóa)

15,000 điểm trở lên10 Mảnh sách Kỹ năng Đồng hành (không khóa).

Thi Đấu Môn Phái / Loạn Phái

Tân nhân vương: 20 Mảnh sách Kỹ năng Đồng hành (không khóa).

Hạng 2: 15 Mảnh sách Kỹ năng Đồng hành (không khóa).

Hạng 3-4: 10 Mảnh sách Kỹ năng Đồng hành (không khóa).

Hạng 8: 5 Mảnh sách Kỹ năng Đồng hành (không khóa).

Hạng 16: 3 Mảnh sách Kỹ năng Đồng hành (không khóa).

Khuyến khích tham gia: 1 Mảnh sách Kỹ năng Đồng hành (không khóa).