Images

Hệ thống Tích lũy Xếp hạng Tống Kim (Hàng ngày)

Ngày đăng: 02-11-2323

Thời gian & quy định tích lũy xếp hạng tống kim

Hệ thống sẽ chỉ lưu điểm tích lũy của nhân vật sau mỗi trận nếu thỏa mãn đồng thời cả 2 điều kiện: 

Khi kết thúc trận đấu vào phút 55 nhân vật có mặt tại bản đồ Tống Kim.

Điểm Tích Lũy trong trận đạt ít nhất 3.000 điểm, tổng tích lũy 4 trận đạt ít nhất 12.000 điểm

Bảng xếp hạng tích lũy Tống kim (hàng ngày)

Được cập nhật mỗi 60 phút 1 lần tại NPC Hiệu Úy Mộ Binh

Phát thưởng vào lúc 00:01 đến 8:00 của ngày sau (quá giờ sẽ không được nhận thưởng) dựa theo xếp hạng tổng tích lũy 4 trận trong ngày hôm trước của người chơi.

Trong thời gian nhận thưởng, người chơi tiến hành đến NPC Lễ Quan để tiến hành nhận quà.

Xếp hạng

Phần thưởng

A picture containing mapDescription automatically generated

1

2 Huyền Tinh 7 (Khóa)
50.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
50 vạn Bạc Khóa
50 Tiền Du Long
50 vạn Đồng Khóa
Danh Hiệu: Tống Kim Đệ Nhất Nhân (24 giờ)

A picture containing mapDescription automatically generated

2

2 Huyền Tinh 7 (Khóa)
45.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
45 vạn Bạc Khóa
45 Tiền Du Long
45 vạn Đồng Khóa
Danh Hiệu: Tống Kim Đệ Nhị Nhân (24 giờ)

A picture containing mapDescription automatically generated

3

2 Huyền Tinh 7 (Khóa)
40.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
40 vạn Bạc Khóa
40 Tiền Du Long
40 vạn Đồng Khóa
Danh Hiệu: Tống Kim Đệ Tam Nhân (24 giờ)

MapDescription automatically generated with medium confidence

4

2 Huyền Tinh 7 (Khóa)
35.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
35 vạn Bạc Khóa
35 Tiền Du Long
35 vạn Đồng Khóa
Danh Hiệu: Tống Kim Đệ Tứ Nhân (24 giờ)

MapDescription automatically generated with low confidence

5

2 Huyền Tinh 7 (Khóa)
35.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
35 vạn Bạc Khóa
35 Tiền Du Long
35 vạn Đồng Khóa
Danh Hiệu: Tống Kim Đệ Ngũ Nhân (24 giờ)

MapDescription automatically generated with medium confidence

6-10

1 Huyền Tinh 7 (Khóa)
35.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
35 vạn Bạc Khóa
35 Tiền Du Long
35 vạn Đồng Khóa
Danh Hiệu: Tống Kim Đệ Lục Thập Nhân (24 giờ)