Images

[SỰ KIỆN] - GIÁNG SINH AN LÀNH

Ngày đăng: 24-12-2323

SỰ KIỆN GIÁNH SINH AN LÀNH 

Thời gian bắt đầu: 00H01 ngày 24/12/2023. 

Thời gian kết thúc: Theo tiến độ máy chủ. 

Hình ảnh 

Chi tiết 

 

VÒNG HOA GIÁNG SINH 

Công thức ghép: Vòng Hoa Giáng Sinh = 1 Chuông giáng sinh + 2 Ngôi sao giáng sinh  + 3 vạn Bạc thường. 

Sử dụng: Sử dụng tối đa 500 cái. 

Mỗi lần sử dụng ngẫu nhiên nhận 

50 vạn bạc khóa 

15 vạn đồng khóa 

1 viên Huyền tinh 5 (khóa). 

1 viên Huyền tinh 6 (khóa). 

Chữ Giáng Sinh (không khóa) 

Chữ An (không khóa) 

 Chữ Lành (không khóa) 

Sử dụng đạt mốc nhận thưởng: 

Số lần sử dụng 

Phần thưởng 

100 Vòng hoa giáng sinh 

1 viên Huyền tinh 7 (khóa) 

50 Tiền Du Long (khóa) 
20 rương TRANG BỊ ĐỒNG HÀNH ( khoá) 

200 Vòng hoa giáng sinh 

2 viên Huyền tinh 7 (khóa) 

100 Tiền Du Long (khóa) 
20 rương TRANG BỊ ĐỒNG HÀNH (khoá) 

300 Vòng hoa giáng sinh 

2 viên Huyền tinh 7 (khóa) 

150 Tiền Du Long (khóa) 
20 rương TRANG BỊ ĐỒNG HÀNH (khoá) 

400 Vòng hoa giáng sinh 

2 viên Huyền tinh 7 (khóa) 

200 Tiền Du Long (khóa) 
20 rương TRANG BỊ ĐỒNG HÀNH ( khoá) 

500 Vòng hoa giáng sinh 

1 viên Huyền tinh 8 (khóa) 

300 Tiền Du Long (khóa) 
20 rương TRANG BỊ ĐỒNG HÀNH (khoá) 
4,000 Vỏ sò Vàng 
500 vạn Đồng tích luỹ nạp 

 

 

CÂY THÔNG GIÁNG SINH 

Công thức ghép: 1 Cây Thông Giáng Sinh = 1 Giáng Sinh + 1 An  + 1 Lành + 2 Kim Nguyên Bảo 

Sử dụng: Sử dụng tối 500 lần. 

Mỗi lần sử dụng ngẫu nhiên nhận 

1 viên huyền tinh 5 ( khoá) 

1 viên Huyền tinh 6 ( khóa) 

1 viên Huyền tinh 7 ( khóa) 

20.000 tinh lực 15.000 hoạt lực 

100 Tiền Du Long (khóa) 

Sử dụng đạt mốc nhận thưởng: 

Số lần sử dụng 

Phần thưởng 

100 cây thông  

1 viên Huyền tinh 7 (khóa) 

100 Tiền Du Long (khóa) 
20 rương TRANG BỊ ĐỒNG HÀNH ( khoá) 

200 cây thông 

2 viên Huyền tinh 7 (khóa) 

150 Tiền Du Long (khóa) 
20 rương TRANG BỊ ĐỒNG HÀNH (khoá) 

300 cây thông 

2 viên Huyền tinh 7 (khóa) 

200 Tiền Du Long (khóa) 
20 rương TRANG BỊ ĐỒNG HÀNH (khoá) 

400 cây thông 

1 viên Huyền tinh 8 (khóa) 

250 Tiền Du Long (khóa) 
20 rương TRANG BỊ ĐỒNG HÀNH (khoá) 

500 cây thông 

2 viên Huyền tinh 8 (khóa) 

500 Tiền Du Long (khóa) 

4 viên Hoà Thị Ngọc (khoá) 
1 Món trang Bị đồng hành tự chọn hoặc 200 rương Trang Bị Đồng Hành (khoá) 

 

 

CHUÔNG GIÁNG SINH 

Hoạt động 

Nhận được (không khóa) 

Tống kim 

2,400 – 4,999 điểm – 2 Chuông giáng sinh 

5,000 – 6,999 điểm – 5 Chuông giáng sinh 

7,000 - 9,999 điểm – 7 Chuông giáng sinh 

10,000 – 14,999 điểm – 10 Chuông giáng sinh 

15,000 điểm trở lên – 15 Chuông giáng sinh 

Nhân đôi trận 21:00 

Boss thế giới 

Boss 95 – 8 Chuông giáng sinh 

Boss 75 – 6 Chuông giáng sinh 

Boss 55 – 4 Chuông giáng sinh 

 

 

NGÔI SAO GIÁNG SINH 

Nhận được từ hoạt động 

Nhận được (không khóa) 

Đoán Hoa Đăng 

3 Ngôi sao giáng sinh/30 câu. 

Tiêu dao cốc 

1 Ngôi sao giáng sinh/ải. 

Bạch Hổ Đường 

5 Ngôi sao giáng sinh/qua tầng. 

10 lần nhiệm vụ Bao Vạn Đồng 

5 Ngôi sao giáng sinh/ 10 nhiệm vụ. 

Quân Doanh 

5 Ngôi sao giáng sinh/trận (mỗi ngày 1 trận). 

 

Quà tích lũy ủng hộ BQT trong thời gian diễn ra sự kiện 

Tích lũy Ủng hộ BQT 

Phần thưởng 

100 vạn Đồng 

1 viên Huyền tinh 8 (khóa) 

1,000 Tiền Du Long (khóa) 

50 rương TRANG BỊ ĐỒNG HÀNH (khoá) 
1000 vỏ sò vàng ( khoá) 

200 vạn Đồng 

2 viên Huyền tinh 8 (khóa) 

1,500 Tiền Du Long (khóa) 

100 rương TRANG BỊ ĐỒNG HÀNH (khoá) 
2000 vỏ sò vàng ( khoá) 

500 vạn Đồng 

1 viên Huyền tinh 9 (khóa) 

2,500 Tiền Du Long (khóa) 

1 món Trang Bị Đồng Hành tự chọn (khoá) hoặc  

Thanh Đồng Luyện Hoá Đồ Vũ Khí Tần Lăng (khoá). 
2000 vỏ sò vàng ( khoá)